Styrelsen och Stadgar

Välkommen till

Supporterklubben Kvastarna

Orförande: Anders "Hugge" Ek. Mobiltel: 0707-614322

 

Kassör: Rolf König

 

Ledamot: Johan Hansson

Peter Lööf

Nominera till styrelsen

 

Vi i styrelsen är tacksamma för alla som kan tänka sig att engagera sig i supporterklubben, vara med och stötta vårt kära HBK. Är du intresserad, eller vet du någon som kan tänkas vara det?

Maila då till, info@kvastarna.net och berätta,

eller ring ordförande Anders "Hugge" Ek mobiltel: 0707-614322

och berätta.

Tack på förhand!

 

Styrelsen Kvastarna

Stadgar för Supporterklubben Kvastarna

 

1. Supporterklubben Kvastarna (nedan nämnt ”Kvastarna”) har som ändamål att stödja Halmstads Bollklubb och dess samtliga sektioner.

 

2. Kvastarna är en opolitisk organisation som tar avstånd från pyroteknik, huliganism, rasism och all annan kränkning.

 

3. Kvastarna har sitt säte i Halmstad.

 

4. Räkenskaps år för Kvastarna räknas kalenderår.

 

5. Årsmöte

5.1. Årsmötet är Kvastarnas högst beslutande organ.

5.2. Varje enskild medlem är berättigad en (1) röst.

5.3. Företagsmedlemmar är berättigad två (2) röster.

5.4. Kvastarnas årsmöte skall äga rum senast 10 dagar innan HBK´s årsmöte.

5.5. Kallelse till årsmöte skall ske senast 21 dagar innan årsmötet.

5.6. Kallelse till årsmötet avser avisering på Kvastarnas hemsida, Kvastarnas Facebook-sida samt HBK´s hemsida.

5.7. Beslut om ansvarsfrihet för föregående år beslutas av årsmötet.

5.8. Skall stadgar ändras är det enbart årsmötet som kan göra detta.

5.9. Förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

5.10. Endast medlemmar som har erlagt medlemsavgift har rösträtt på årsmötet.

 

6. Ledamöter

6.1. På årsmötet skall det väljas ordförande på ett år.

6.2. Varje udda år skall kassör väljas på 2 år.

6.3. Utomstående revisor skall väljas på 1 år.

6.4. Utöver punkt 6.1, punkt 6.2 och punkt 6.3 skall det väljas minst en ledamot, max sju. Ojämnt antal i styrelsen skall eftersträvas.

6.5. Valberedning utses av årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst en person som ej är sittande eller nominerad till styrelsen.

 

7. Extra årsmöte

7.1. Kvastarnas styrelse kan utlysa extra årsmöte om de finner någon fråga vara extra viktig.

7.2. Om minst 15 medlemmar inkommer med gemensam skrivelse till styrelsen skall extra årsmöte utlysas.

7.3. På ett extra årsmöte är det enbart aviserad fråga/frågor som får behandlas.

 

8. Medlemskap

8.1. Medlemskap erhålles mot erläggande av årsmötet fastställd avgift.

8.2. Det finns två typer av medlemskap: Enskild medlem och företagsmedlem.

8.3. Medlemsavgift för Kvastarna fastställes av årsmötet.

8.4. Styrelsen har rätt att granska samtliga inbetalningar av medlemsavgifter.

8.5. Medlemskap i Kvastarna gäller från årsmöte till årsmöte.

8.6. Medlem som genom vars handling skadar Halmstads Bollklubb och/eller Kvastarna kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.

9. Upplösning

9.1. Upplösning kan endast ske på beslut av årsmötet. Finns det 3 personer som vill driva Kvastarna vidare kan ej Kvastarna upplösas.

9.2. Vid eventuell upplösning av Kvastarna tillfaller Kvastarnas tillgångar Halmstad Bollklubbs ungdomssektion.

 

10. Ekonomi

10.1. Föreningens firmatecknare är ordföranden.

10.2. Ordföranden och Kassör äger rätt att för Kvastarnas räkning teckna konto, var för sig.

10.3. Kvastarnas räkenskaper skall granskas av en utomstående revisor som väljs av årsmötet.

 

11. Årets hederskvast

11.1. Styrelsen skall utse en person till Årets Hederskvast.

11.2. Årets Hederskvast skall vara en person som har betytt något extra för Halmstads Bollklubb eller Kvastarna under året.

11.3. Priset Årets Hederskvast skall om möjligt delas ut vid årets seriepremiär på hemmaplan.